• บรรยากาศในบ้านเพลิน บรรยากาศในบ้านเพลิน

  การจัดสภาพแวดล้อมภายในของบ้านเพลินสะอาด ปลอดภัย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก

  more
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวที่บ้านเพลินได้นำแนวคิดการศึกษาปฐมวัยของWaldorf มาจัดสภาพแวดล้อมภายนอก

  more
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง

  กิจกรรมรูปแบบบ้านเพลิน บ้านเพลินได้นำแนวคิดทางการศึกษาของ Montessori มาจัดรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะชีวิต

  more

 

The Best in Parenting Knowledge for Baanplearn Parents !

learn more

 • Why Play & Learn?

  ทำไมบ้านเพลินให้ความสำคัญกับการเล่นในเด็กก่อนวัยเรียน...

              วัยเตาะแตะเป็นวัยที่เด็กเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ อยากรู้อยากเห็น และสนุกกับการเรียนรู้โลกกว้างอย่างเสรี การเล่นของเด็กก็คือการเรียนรู้และนำไปสู่การค้นพบคำตอบด้วยตนเอง ความเข้าใจถึงพัฒนาของเด็กทำให้บ้านเพลินให้ความสำคัญกับการเล่นเพื่อ...

  more

                           

                                                                                                    Q&A ไขข้อสงสัยวัยก่อนอนุบาล !

VIDEO [ บ้านเพลิน ]